Välkommen till Carlstad PersonalRådgivning AB

Specialist på processinriktad handledning i behandlingsarbete.

Handledning är:

En kontinuerlig återkoppling på mitt arbetssätt och mitt professionella jag, given i ett väl avgränsat sammanhang och av en person som jag uppfattar som tillitsfull och kompetent att ge denna utifrån erfarenheter och kunskaper.

Anders Hansson,
Carlstad PersonalRådgivning AB

Processinriktad handledning

Att arbeta med människor är både givande och krävande. I ett förändrings- och behandlingsarbete behöver vi ibland få hjälp med att få en utomståendes perspektiv på oss själva och den arbetsuppgift vi utför och då speciellt på processen mellan mig och klienten samt processen inom mig själv vid mötet med klienten.

Syftet med handledning är alltså att öka medvetenheten om sambandet mellan mina egna känslor och tankar och de relationer vi har till olika personer (ex.vis klienter) i ett yrkesmässigt sammanhang.

Här ingår att uppmärksamma och sätta ord på det vi tänker, känner, säger och gör. Speciellt lämpligt är det att fokusera på beteenden och reaktioner som vi brukar upprepa eller situationer som vi ofta hamnar i.

I syfte att få ett konstruktivt möte med klienten behöver vi också ha kunskap om dennes förutsättningar såväl psykologiskt, (ex.vis olika diagnoser), som socialt, (ex.vis tidigare och nuvarande erfarenheter) och hur dessa underlättar eller försvårar för klienten att kunna förändras eller behandlas. Detta ges i processinriktad handledning.

De professionella förutsättningarna för processinriktad handledning är att handledaren är fristående från uppdragsgivarens organisation, besitter teoretiska kunskaper om människor och mänskliga processer, har egna praktiska erfarenheter av att arbeta med människor, samt är väl orienterad i handledandets metoder och tekniker.

Handledning kan ges såväl individuellt som i grupp.

Min utbildningsbakgrund

Filosofie magister i social psykologi
Auktoriserad socionom
Handledare med handledarutbildning (45 hp)
Fyraårig utbildning i systemisk/interaktionistisk psykoterapi
Diplomerad mental tränare
Reservofficer

Min yrkesbakgrund

Efter verksamhet inom slutenpsykiatri och företagshälsovård är min erfarenhet ett mångårigt och nära samarbete på konsultbasis med personal inom behandling, utbildningsinstitutioner, företagshälsovård och socialtjänst.
Universitetsadjunkt Karlstad Universitet vid Institutionen för Sociala och psykologiska studier som kursansvarig och lärare i socialpsykologi, samtalsmetodik, handledning samt social organisationsteori.
Medarbetare i den nationella tankesmedjan F-gruppen, vilken avhandlade flera modeller och metoder för psykosocialt förändrings- och behandlingsarbete.
Mottagit egen gruppinriktad processinriktad handledning i flertalet år.
Utgivit cd/instruktion i mental träning: ”Avslappningsträning för ryttare”
Ansvarig psykologisk krishanterare inom Missing People Värmland samt inom Civilförsvarets Frivilliga Resursgrupp, Värmland

Min handledarerfarenhet

Under tjugotalet år bedrivit handledning inom behandlingsinstitutioner, kriminalvård, socialtjänst, SiS-institutioner, socialpsykiatri, familjecentraler, öppenvårdsteam, akut- och utredningshem, arbetsmarknadsenheter, samt handledare för handledare.
Kursansvarig vid Karlstad Universitet, Institutionen för Sociala och psykologiska studier, för kurserna: Handledning i psykosocialt arbete 45 hp, samt Handledarutbildning för handledare vid socionompraktik 15 hp.

Teoretiska utgångspunkter

Den processinriktade handledningen bygger på ett systemiskt, interaktionistiskt samt kommunikationsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att fokus är på den aktuella situationen som klienten befinner sig i, och utifrån den, använder förhållningssätt som möjliggör en förändring för klienten och för vårt samarbete med klienten.

Är du intresserad av processinriktad handledning? Ta gärna kontakt med mig.

Anders Hansson, Carlstad PersonalRådgivning AB
Södra Järpetan 415, 654 54 Karlstad

070 28 18 355

Bankgiro 5474-3851

Org.nr. 55 63 65 – 2600

© Carlstad PersonalRådgivning AB | Utvecklad av Tajga Studio